Protecția datelor cu caracter personal

 • Cine este OCPI Sălaj

  • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care este în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).OCPI Sălaj coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul județului Sălaj .În subordinea OCPI Sălaj funcţionează 2 birouri de cadastru şi publicitate imobiliară și un birou de relații cu publicul fără personalitate juridică :
   • BCPI Zalău
   • BCPI Simleu Silvaniei
   • BRP Jibou
 • Ce sunt datele cu caracter pesonal și ce categorii de astfel de date prelucrează OCPI Sălaj?

  • Datele cu caracter personal sunt definite în art. 4 par.(1) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).OCPI Sălaj prelucrează următoarele categorii de date:
   • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de conducere și alte informații conținute în acestea (de ex: data și locul nașterii, cetățenia), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax);
   • informații referitoare la locație;
   • informații referitoare la ocupația, pregătirea profesională, funcția deținută;
   • informații de natură financiară (de ex: venituri salariale);
   • semnătura;
   • orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților OCPI Sălaj
 • Ce înseamnă că OCPI Sălaj prelucrează date cu caracter personal?

  • Prelucrarea înseamnă operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.
 • În ce scopuri prelucrează OCPI Sălaj date cu caracter personal?

  • În cadrul OCPI Sălaj, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în următoarele scopuri:
   • înregistrarea drepturilor, actelor sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
   • autorizarea persoanelor sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European;
   • soluționarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituții publice în exercitarea atribuțiilor specifice;
   • schimbul de informații cu diverse autorități/instituții publice în baza protocoalelor de schimb de informații;
   • gestionării informațiilor referitoare la salariați
 • În ce temei prelucrează OCPI Sălaj date cu caracter personal?

  • În cadrul OCPI Sălaj, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii competențelor legale stabilite prin acte normative, respectiv:
   • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;
   • Titlul VII din Codul civil;
   • Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;
   • Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu completările ulterioare;
   • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei;
   • Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
   • Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
 • Care sunt drepturile persoanelor vizate?

 • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

  • În exercitarea drepturilor dumneavoastrã prevãzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care existã nelãmuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal,  la nivelul OCPI Sălaj a fost desemnat Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer – DPO)  doamna Oana Florian, care poate fi contactată la numărul de telefon 0260/618322, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa poștală: Str. Cornelui Coposu nr.31/A, Zalău, județul Sălaj sau la adresele de e-mail: sj@ancpi.ro, rpd_sălaj@ancpi.ro Totodatã, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa justiției pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de legislația aplicabilã în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încãlcate.
 • FORMULAR_SOLICITARE_LEGATĂ_DE_PRELUCRAREA_DATELOR_CU_CARACTER_PERSONAL