Acte necesare pentru depunerea cererilor

Acte necesare pentru depunerea cererilor

1. Documentatia cadastrala de prima inscriere

 borderou;
 dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane
fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa
rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 fisa imobilului;
 planul de amplasament si delimitare;
 planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 fisierul .cpxml
 certificat de casatorie in copie legalizata, dupa caz;

2. Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor

dreptului de proprietate privata
 borderou;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetei;
 memoriul tehnic;
 copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant,
dupa caz;
 planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de
teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor
dezmembramantului, si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
 fisierul .cpxml, unde la rubrica “Observatii” se va face mentiune cu privire la existenta unei
suprafete afectate de dezmembramant;

3. Documentatia cadastrala de inscriere a unei constructii

definitive pe un teren inscris in cartea funciara
 borderou;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa
confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista
proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform anexei nr. 1.52 la
prezentul regulament;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetei;
 memoriul tehnic;
 copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se
edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
 planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a constructiei;
 fisierul .cpxml

4. Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor

imobilului
 borderou;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 declaratiile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator,
in cazul persoanelor juridice;
 copiile extraselor de carte funciara pentru informare;
 declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 copiile planurilor de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii
limitelor;
 planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui
limita se modifica;
 fisierul .cpxml

5. Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei

imobilului inscris in cartea funciara
 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator,
in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de
vecinatate, dupa caz;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;
 planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica;
 fisierul .cpxml

6. Documentatia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei

 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator,
in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 actul administrativ specific (ex.: adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire), emis
in conditiile legii;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea
categoriei de folosinta/destinatiei;
 planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren cu
categoria/destinatia actuala;
 fisierul .cpxml

7. Documentatia de repozitionare la cerere

 borderoul;
 cererea de receptie si inscriere;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic care va contine si date cu privire la necesitatea repozitionarii;
 copia planului de amplasament si delimitare a imobilului receptionat anterior;
 planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 fisierul .cpxml

8. Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii

tehnice cu privire la imobil
 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator,
in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea; (Litera a fost
modificata prin Anexa din 26/11/2015 la 01/01/2016 )
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 planul de amplasament si delimitare;
 planul de incadrare in zona;
 fisierul .cpxml.

9. Documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate

individuala
 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 memoriul tehnic;
 releveul unitatii individuale;
 fisierul .cpxml

10. Documentatia de identificare a amplasamentului imobilului

situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat
in cartea funciara, in situatia corectarii la cerere
 borderoul;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 incheierea de sistare a cartii funciare si copia cartii funciare conform cu originalul;
 referatul de constatare si anulare a numarului cadastral al imobilului acordat pe UAT- ul
incorect, intocmit de inspector si aprobat de inginerul sef, cu privire la situarea imobilului pe
alt UAT decit cel in care a fost inregistrat;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 planul de amplasament si delimitare;
 fisierul .cpxml

11. Documentatia cadastrala de dezlipire/alipire

 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
 certificatul de urbanism, in cazurile prevazute de lege;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita
actualizarea;
 planul de amplasament si delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire/planul de
amplasament si delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 fisierul .cpxml

12. Documentatia cadastrala de apartamentare

 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru teren cu constructie;
 copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 memoriul tehnic;
 fisa colectiva cuprinzind informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele
din partile comune;
 releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 releveul fiecarei unitati individuale din propunerea de apartamentare;
 planul de amplasament si delimitare;
 fisierul .cpxml

13. Documentatia cadastrala de subapartamentare UI/alipire  UI

 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului/extraselor de carte funciara al/ale UI;
 copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 memoriul tehnic;
 fisa colectiva cuprinzind informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele
din partile comune;
 releveele cu propunerea de apartamentare a UI-urilor initiale;
 planul de amplasament si delimitare;
 releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire UI;
 fisierul .cpxml

14. Documentatia cadastrala de reapartamentare a UI

 borderoul;
 dovada achitarii tarifului;
 cererea de receptie;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau
certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare al condominiului;
 copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 memoriul tehnic;
 fisa colectiva cuprinzind informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele
din partile comune;
 releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 planul de amplasament si delimitare;
 fisierul .cpxml

15. Documentatia cadastrala intocmita pentru receptia planului
parcelar si inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru
si carte funciara

 borderoul;
 cererea de receptie si inscriere;
 declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice si ale mandatarilor acestora
sau certificat constatator, in cazul persoanelor juridice, dupa caz sau lista eliberata de primarie
cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificati si cu datele lor de identitate;
 copia extrasului de carte funciara sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea; copii conforme
cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau
originalele proceselor verbale de punere in posesie, copii ale altor acte de proprietate daca este
cazul, certificate in conditiile art. 66 din Regulament;
 inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic;
 tabelul parcelar;
 planul parcelar;
 fisierul .cpxml

16. Acte necesare pentru intabularea hotararilor judecatoresti

 hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza/documentatia cadastrala care face
parte integranta din hotarirea judecatoreasca, dupa caz. In situatia in care au fost exercitate
caile de atac, se vor anexa toate hotaririle judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz
(fond, apel, recurs);
 certificatul fiscal cu valoarea de impozitare;
 dovada achitarii impozitului conform prevederilor Codului Fiscal, pentru sentintele date
incepind cu anul 2007;
 documentatie cadastrala intocmita, cu respectarea dispozitivului hotaririi judecatoresti, conform
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu
modificarile Si completarile ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI
nr.700/2014;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

17. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei
administrative in cartea funciara

 cerere tip;
 adeverinta de la primaria competenta, din care sa rezulte corelarea intre numar
cadastral/topografic, numar de carte funciara si adresa administrativa;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

18. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
in baza Legii nr.112/1995 si a Legii nr.10/2001

 cerere tip;
 dispozitia de restituire emisa de primarie sau institutia care a avut imobilul in administrare,
contractul de vinzare-cumparare, proces-verbal si planurile aferente imobilului;
 decizia de atribuire a terenului in baza Ordinului Prefectului;
 documentatie cadastrala intocmita conform Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI
nr.700/2014, dupa caz;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

19. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
dobandit prin mostenire, in cazul in care dreptul de proprietate
al decedatului este deja intabulat in cartea funciara

 cerere tip;
 certificatul de mostenitor;
 dreptul de proprietate al decedatului este deja intabulat in cartea funciara;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

20. Acte necesare pentru intabularea in cartea funciara a
dreptului de proprietate dobandit in baza Decretului-Lege
nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992

 cerere tip;
 contract in copie legalizata;
 Ordinul Prefectului privind atribuirea cotei aferente de teren in baza Legii nr.18/1991;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

21. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca
conventionala:

 cerere tip;
 actul autentic incheiat de un notar public in functie in Romania;
 copia extrasului de autentificare cu semnaturile partilor;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

22. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca
legala:

 cerere tip;
 actul constatator al creantei garantate, incheiat in forma ceruta de lege pentru validitatea
actului;
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

23. Acte necesare pentru notarea incuviintarii urmaririi silite:

 cerere tip;
 copia cererii executorului judecatoresc in care vor fi identificate imobilele supuse urmaririi
silite;
 copie conforma cu exemplarul aflat la dosarul executional a incheierii de incuviintare a
urmaririi silite;
 copia dovezii achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

24. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei
societati comerciale sau ca urmare a reorganizarii persoanei
juridice fuziune/divizare:

 cerere tip;
 hotarirea instantei de judecata care se pronunta asupra legalitatii acestei operatiuni;
 hotarirea AGA/decizia asociatului unic prin care se aproba fuziunea/divizarea, incheiata in
forma autentica si care identifica imobilele prin numar cadastral si de carte funciara conform
prevederilor art. 29 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului Si publicitatii imobiliare, republicata,
modificata Si completata ulterior;
 dovada de inregistrare la registrul comertului
 certificatul de inmatriculare, precum si a proiectului de fuziune/divizare incheiat in forma
autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

25. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
asupra imobilelor ca urmare a lichidarii voluntare:

 cerere tip;
 certificatul constatator eliberat de oficiul registrul comertului conform art. 235 alin. (4) din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare in care se identifica imobilul cu numar cadastral si numar de carte funciara, conform
art. 29 alin.(1) lit. c) din Lege.
 certificatul de inmatriculare, precum si a proiectului de fuziune/divizare incheiat in forma
autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

26. Acte necesare pentru inscrierea actelor de
dezmembrare/apartamentare/alipire

 cerere tip;
 documentatia cadastrala receptionata conform prevederilor Regulamentului de avizare, receptie
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General
al ANCPI nr.700/2014;
 act de dezmembrare/apartamentare/alipire in forma autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

27. Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare:

 cerere tip;
 actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/ cadastral si numarul de
carte funciara/localitate care constituie act de proprietate, incheiat in forma prevazuta de lege si
Procesul verbal de adjudecare;
 certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

28. Acte necesare pentru intabularea dreptului de concesiune

 cerere tip;
 contract de concesiune, care sa cuprinda si identificarea imobilului prin numarul topografic/
cadastral si numarul de carte funciara/localitate;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

29. Acte necesare pentru intabularea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari

 cerere tip;
 extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata, in
cazul in care creanta reprezinta o restanta de cel putin 3 luni, semnate si stampilate de asociatia
de proprietari (presedintele asociatiei de locatari);
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

30. Acte necesare pentru radierea ipotecii si a interdictiei de
instrainare si grevare

 cerere tip;
 consimtamintul expres al titularului tabular incheiat in forma autentica notariala, care cuprinde
identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, numarul
incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost efectuata inscrierea;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

31. Acte necesare pentru radierea dezmembramintelordreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitatie, servitute,superficie)

 cerere tip;
 actul prin care se justifica radierea 􀳦 copie legalizata;
 acordul partilor in forma autentica, dupa caz;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

32. Acte necesare pentru radierea privilegiului imobiliar in  favoarea asociatiilor de proprietari

 cerere tip;
 adresa asociatiei, incheiata in forma autentica notariala prin care se confirma plata sumei
datorate, care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.48, alin.(1), lit. c) din
Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata
ulterior, numarul incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost
efectuata inscrierea;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

33. Acte necesare pentru notarea punerii sub interdictiejudecatoreasca sau a ridicarii acestei masuri conform art. 902alin. (2) pct. 1 din Codul civil

 cerere tip;
 hotararea judecatoreasca definitiva de punere sub interdictie sau de ridicare a masurii punerii
sub interdictie;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in efectuarea
inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau imputernicirea reprezentantului
persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia notariala sau delegatia executorului
judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

34. Acte necesare pentru notarea cererii de declarare a mortiisau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoresti declarative de moarte

 cerere tip;
 copia legalizata a hotararii judecatoresti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat
ori s-a rectificat hotararea declarativa de moarte;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

35. Acte necesare pentru notarea calitatii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil

 cerere tip;
 copia legalizata a certificatului de casatorie;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

36. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a conventieimatrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil saua inlocuirii conventiei matrimoniale

 cerere tip;
 conventia matrimoniala/ conventiei sotilor prin care acestia inlocuiesc regimul matrimonial
existent cu un alt regim matrimonial sau il modifica, incheiata conform art. 369 din Codul
Civil;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

37. Acte necesare pentru radierea notarii din cartea funciara a conventiei matrimoniale

 cerere tip;
 Conventia de lichidare incheiata in forma autentica notariala sau hotarirea judecatoreasca prin
care instanta pronunta separatia de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil ori actul de
partaj voluntar sau hotarirea prin care se pronunta partajul;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

38. Acte necesare pentru notarea destinatiei de locuinta a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil

 cerere tip;
 declaratia in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara este
locuinta comuna a sotilor sau locuinta sotului la care se afla copiii;
 contractul de comodat, facindu-se mentiune si despre durata comodatului sau, dupa caz, despre
perioada nedeterminata a comodatului, dupa caz, in forma autentica sau sub semnatura privata;
 certificatul de casatorie;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

39. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a locatiunii/cesiunea contractului de locatiune prevazuta de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil

 cerere tip;
 contractul de locatiune, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv, in original
sau copie legalizata;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

40. Acte necesare pentru notarea aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil

 cerere tip;
 inscrisul doveditor al acestui fapt juridic (hotarirea adunarii generale a asociatiilor/decizia
asociatului unic);
 rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

41. Acte necesare pentru radierea notarii aportului dreptului defolosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct.7 din Codul civil

 cerere tip;
 inscrisul doveditor al acestui fapt juridic (hotarirea adunarii generale a asociatiilor/decizia
asociatului unic, hotarire judecatoreasca data in acest sens);
 rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

42. Acte necesare pentru notarea Clauza de inalienabilitate siinterdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil

 cerere tip;
 certificatul de mostenitor insotit de testamentul autentic sau olograf ori testamentul privilegiat
in care aceste clauze sunt prevazute expres, precum si, dupa caz, in temeiul contractului
translativ incheiat in forma autentica;
 rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

43. Acte necesare pentru radierea notarii Clauzei de inalienabilitate si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil

 cerere tip;
 hotarirea judecatoreasca definitiva de desfiintare a actul juridic care a stat la baza intabularii
dreptului, in baza antecontractului sau a pactului de optiune sau acordul la radiere al
creditorului obligatiei de a nu instraina sau de a nu greva, exprimat in forma autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

44. Acte necesare pentru notarea dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil:

 cerere tip;
 inscrisul constatator al contractului supus revocarii sau denuntarii, in forma ceruta de lege
pentru validitatea acestui contract, expres prevazut in contract;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

45. Acte necesare pentru radierea notarii dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil:

 cerere tip;
 inscrisul incheiat in forma autentica care constata, in mod expres, exercitarea dreptului ori
renuntarea la drept de catre titularul sau/ copia legalizate a hotaririi judecatoresti prin care
dreptul a fost desfiintat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renuntarea la drept;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

46. Acte necesare pentru notarea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil

 cerere tip;
 inscrisul constatator al declaratiei creditorului in forma autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

47. Acte necesare pentru radierea notarii declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil

 cerere tip;
 declaratia in forma autentica a titularului tabular sau hotararea judecatoreasca definitiva prin
care s-a constatat nevalabilitatea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere sau s-a dispus
desfiintarea contractului;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

48. Acte necesare pentru notarea pactului comisoriu

 cerere tip;
 inscrisul constatator al contractului in care acesta a fost inserat;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

49. Acte necesare pentru radierea notarii pactului comisoriu

 cerere tip;
 declaratia in forma autentica a partilor sau hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a
constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

50. Acte necesare pentru notarea unui antecontract in cartea funciara conform art. 906 Codul civil

 cerere tip;
 antecontractul care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c)
din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si
completata ulterior, cu mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi
incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare sau incheieri de
certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea
partii interesate;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

51. Acte necesare pentru radierea notarii antecontractului, la cerere

 cerere tip;
 acordul partilor exprimat in forma autentica sau hotarirea judecatoreasca definitiva;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

52. Acte necesare pentru notarea dreptul conventional de preemptiune prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil

 cerere tip;
 inscrisul constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, intocmit in forma
autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

53. Acte necesare pentru notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca la cererea proprietarului tabular:

 cerere tip;
 declaratie unilaterala a acestuia incheiata in forma autentica care trebuie sa indice persoana in
beneficiul careia se intentioneaza instrainarea, respectiv ipotecarea, precum si, in acest din
urma caz, suma a carei plata face obiectul obligatiei pentru care se intentioneaza constituirea
ipotecii;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.


NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

54. Acte necesare pentru notarea schimbarea rangului ipotecii sau cesiunii rangului ipotecii de catre un creditor ipotecar catre un altul:

 cerere tip;
 conventia creditorilor, incheiata in forma autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

55. Acte necesare pentru notarea deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului si inchiderea procedurii

 cerere tip;
 hotarirea judecatoreasca definitiva prin care s-au dispus aceste masuri;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

56. Acte necesare pentru inscrierea sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedura civila

 cerere tip;
 incheierea judecatoreasca executorie prin care a fost incuviintata aceasta masura;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

57. Acte necesare pentru radierea sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedura civila

 cerere tip;
 adresa executorului judecatoresc sau hotarirea judecatoreasca;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

58. Acte necesare pentru inscrierea sechestrul asupra imobilului prevazut de Codul de procedura fiscala

 cerere tip;
 procesul-verbal intocmit de organul de executare.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

59. Acte necesare pentru radierea sechestrul asupra imobiluluiprevazut de Codul de procedura fiscala

 cerere tip;
 acordul creditorului cuprins intr-o decizie emisa de organul care l-a dispus;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

60. Acte necesare pentru inscrierea masurii asiguratorie dispusa in conditiile art. 249 din Codul de procedura penala

 cerere tip;
 ordonanta emisa de procuror, hotarirea instantei de judecata sau certificat de grefa care
cuprinde solutia pronuntata.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

61. Acte necesare pentru radierea masurii asiguratorie dispusain conditiile art. 249 din Codul de procedura penala

 cerere tip;
 ordonanta emisa de procuror sau a hotaririi judecatoresti care dispune ridicarea masurii
asiguratorii;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1 Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa
contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).
NOTA 2: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.

62. Acte necesare pentru notarea actiunii in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara, in revendicare, a actiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, actiunii de partaj, actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt, actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare,
actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie, actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara, actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la fapte si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara

 cerere tip;
 copia actiunii avind stampila si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa
care identifica obiectul procesului, partile si imobilul;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

63. Acte necesare pentru radierea notarii actiunilor:

 cerere tip;
 dovada stingerii definitive a litigiului constatat prin hotarire judecatoreasca sau certificat de
grefa sau declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada
inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

64. Acte necesare pentru notarea punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:

 cerere tip;
 ordonanta sau rechizitoriul procurorului prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii
penale ori sau hotaririi instantei prin care s-a dispus extinderea actiunii penale cu privire la alte
persoane sau prin care s-a luat act de declaratia procurorului de extindere a actiunii penale cu
privire la alte persoane;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

65. Acte necesare pentru radierea notarii punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:

 cerere tip;
 ordonanta procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala sau in
baza hotaririi judecatoresti definitive de condamnare, renuntare la aplicarea pedepsei, aminarea
aplicarii pedepsei, achitare sau incetare a procesului penal;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

66. Acte necesare pentru radierea notarii punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savirsita printr-o fapta prevazuta de legea penala:

 cerere tip;
 ordonanta procurorului sau hotarirea judecatoreasca definitiva prin s-a dispus incetarea
urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala, respectiv incetarea procesului penal sau
achitarea;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

67. Acte necesare pentru notarea incapacitatea sau restringerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu

 cerere tip;
 copia legalizata a certificatului de nastere sau a cartii de identitate care atesta virsta
incapabilului;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

68. Acte necesare pentru radierea notarii incapacitatea sau restringerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu

 cerere tip;
 actul prin care se atesta dobindirea capacitatii depline de exercitiu prin implinirea virstei de 18
ani de catre cel la care se refera notarea, potrivit mentiunilor din cartea funciara sau certificatul
de casatorie care face dovada casatoriei minorului inainte de implinirea virstei de 18 ani;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

69. Acte necesare pentru notarea declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara

 cerere tip;
 hotarirea de declarare a utilitatii publice, adoptata de Guvern, de consiliul judetean, consiliul
local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).
NOTA 2: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.

70. Acte necesare pentru radierea notarii declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara:

 cerere tip;
 hotarirea judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului administrativ de declarare a utilitatii
publice/actul administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilitatii publice sau
hotarirea judecatoreasca definitiva de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabularii
dreptului de proprietate publica in folosul expropriatorului;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

71. Acte necesare pentru notarea contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil

 cerere tip;
 inscrisul constatator in forma autentica cu acordul tuturor coproprietarilor/ cotitularilor
intabulati in cartea funciara, personal sau prin reprezentare;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

72. Acte necesare pentru radierea notarii contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil

 cerere tip;
 actul cu privire la coproprietate/cotitularitate care arata ca dreptul este intabulat in beneficiul
unui titular unic sau prin notarea declaratiei de denuntare unilaterala a contractului de
administrare;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

73. Acte necesare pentru notarea obligatiilor care incumba proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil doar daca este intabulat si dreptul de servitute corespunzator

 cerere tip;
 inscrisul autentic de constituire a servitutii sau hotarire judecatoreasca definitiva;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

74. Acte necesare pentru notarea sarcinii instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalitatii si de a-l transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator:

 cerere tip;
 certificatului de mostenitor sau donatia incheiate in forma autentica;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

75. Acte necesare pentru notarea calitatii de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil, la cererea persoanei interesate:

 cerere tip;
 Ordinul de clasare emis de ministrul culturii si al cultelor si publicat in Monitorul Oficial al
Rominiei, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).
NOTA 3: Prin persoana interesata se intelege: proprietarul imobilului, inscris in cartea
funciara, titularii altor drepturi reale, Guvernul Rominiei, Ministerul Culturii si al Cultelor si
directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie,
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, precum si asociatiile si fundatiile care au ca
obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.

76. Acte necesare pentru notarea calitatii de arie naturala protejata

 cerere tip;
 documentatie cadastrala;
 Ordinul emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a
padurilor sau hotarirea consiliului local sau judetean ori a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti actului normativ prin care a fost instituita regimul de arie naturala;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

77. Acte necesare pentru notarea calitatii de coridor ecologic:

 cerere tip;
 Ordinul emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

78. Acte necesare pentru notarea infiintarii perdelelor de protectie forestiera este supus procedurilor de impadurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata

 cerere tip;
 actul administrativ care il identifica prin numar cadastral si numar de carte funciara;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

79. Acte necesare pentru radierea notarii perdelelor de protectie forestiera este supus procedurilor de impadurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata

 cerere tip intocmita de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
 actul administrativ care il identifica prin numar cadastral si numar de carte funciara;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

80. Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare

 cerere in care sa fie specificat clar numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul
topografic;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

81. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul

 cerere in care sa fie specificat clar numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul
topografic;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

82. Acte necesare pentru eliberarea copiilor dupa actele aflate in arhiva de carte funciara

 cerere in care sa se specifice clar documentele solicitate;
 dovada calitatii de parte interesata, conform prevederilor art.883, alin.(1) si (2) din Codul Civil;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate;
 dovada calitatii de persoana interesata.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).
NOTA 3: Prin persoana interesata se intelege:
a) partile actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;
b) persoanele indreptatite sa se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat
prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor aratate la punctele a) si b), astfel
cum sunt mostenitorii partilor actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii
in cartea funciara;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor aratate la punctele a) si b), atunci cand invoca un
drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin inscris ori un drept aflat in
legatura cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumparatorul sau donatarul dreptului
constatat prin inscris;
e) titularul unui drept de preemptiune privitor la dreptul constatat prin inscris, reprezentantul
conventional sau legal al uneia dintre partile actului juridic constatat prin inscris, ocrotitorul
legal al uneia dintre parti ori creditorul uneia dintre parti, inclusiv creditorul beneficiar al unei
clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin inscris;
f) instantele judecatoresti, institutiile si organele de cercetare si urmarire penala, institutiile
publice de recuperare a creantelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici si orice alta
autoritate sau institutie publica abilitata legal in acest sens;
g) reclamantul intr-o actiune care priveste imobilul inscris in cartea funciara.

83. Acte necesare pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificare

 cerere tip intocmita de notarul public, semnata de notar si de proprietarul imobilului;
 dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).
NOTA 2: Extrasul de carte funciara pentru autentificare se elibereaza NUMAI notarului
public.

84. Documentatia pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan

 cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a
proprietarului, dupa caz;
 extrasul de carte funciara pentru informare si copia actului de proprietate sau a altui act de
detinere valabil incheiat (de exemplu: contract de concesiune, arenda, inchiriere), insotit de
acordul proprietarului;
 documentatia cadastrala;
 certificatul de urbanism, insotit de planul de situatie si de planul de incadrare in zona; planul de
situatie va evidentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;
 documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;
 expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
 copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului
funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, in cazul
terenurilor prevazute la art.1 alin.(2) lit.d);
 avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;
 avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea
solurilor si/sau al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piata, dupa caz, in
cazul terenurilor prevazute la art.1 alin.(2) lit.d);
 memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii;
 dovada achitarii tarifului.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

85. Documentatia pentru solicitarea avizului de incepere a lucrarii

 memoriu care include urmatoarele elemente:
– beneficiarul lucrarii;
– executantul lucrarii;
– scopul lucrarii si termenul de executie;
– identificarea zonei;
– mentionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara
corespunzatoare a produselor cartografice, suprafata pe care se executa lucrarea, formatul in
care vor fi predate;
 copii ale specificatiilor tehnice solicitate de beneficiar prevazute in contract sau in caietul de
sarcini, care au mentiunea “conform cu originalul” si semnatura beneficiarului/executantului,
copia procesului verbal de avizare a specificatiilor tehnice, emis de ANCPI, daca este cazul;
 planul de incadrare in zona;
 dovada achitarii tarifului.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

86. Documentatia topografica pentru receptia suportului topografic al PUG

 borderoul;
 dovada achitarii tarifelor legale;
 cererea de receptie;
 copia avizului de incepere a lucrarii;
 inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus,
in format digital, obtinute in urma masuratorilor sau a ortofotoplanului;
 calculul analitic al suprafetei unitatii administrativ-teritoriale, precum si al suprafetei existente
si propuse a fiecaruia dintre intravilanele componente;
 memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si
modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitatii
administrativ-teritoriale (in ha), suprafata intravilanului existent si propus, calculata din
coordonatele punctelor de contur;
 descrierea limitei intravilanului propus, in format analogic si digital;
 planul topografic (in format analogic si digital – dxf) la o scara convenabila (scara 1:5.000-
1:1.000 sau, in cazuri speciale, 1:10.000), astfel incit sa cuprinda limita unitatii administrativteritoriale,
limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
 fisierul .cpxml.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

87. Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ

 borderoul;
 cererea de receptie;
 copia avizului de incepere a lucrarii;
 certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
 inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, in format digital;
 calculul analitic al suprafetei delimitate prin puz;
 memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si
modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se
executa lucrarea (in ha);
 planul topografic (in format analogic si digital – dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor
evidentia limitele puz- ului si limitele imobilelor din interiorul puz carora le-au fost acordate
numere cadastrale;
 planul de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care se va evidentia limita puz fata de
limita intravilanului existent, in cazul puz- urilor executate in extravilan;
 fisierul .cpxml.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

88. Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD

 borderoul;
 dovada achitarii tarifelor legale;
 cererea de receptie;
 copia avizului de incepere a lucrarii, dupa caz;
 certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
 inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, in format
digital;
 calculul analitic al suprafetei delimitate prin pud;
 memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si
modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se
executa lucrarea (in ha);
 planul topografic (in format analogic si digital – dxf) intocmit la scara 1:5.000-1:500 pe care se
vor evidentia limitele pud-ului si limitele imobilelor din interiorul pud carora le-au fost
acordate numere cadastrale;
 fisierul .cpxml.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

89. Documentatia anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare

 borderoul;
 dovada achitarii tarifelor legale;
 cererea de receptie;
 copia avizului de incepere a lucrarii, dupa caz;
 copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 copia certificatului de urbanism;
 inventarul de coordonate al imobilului in format digital;
 calculul analitic al suprafetelor;
 memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la
imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea
propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
 planul topografic (in format analogic si digital – format .dxf) la scara 1:5.000-1:100, dupa caz,
care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusa investitiei;
 fisierul .cpxml pentru zona supusa investitiei.
NOTA 1: Cererea de inscriere va fi insotita de dovada de titular sau persoana interesata in
efectuarea inscrierii, mandatul general sau special, incheiat in forma autentica sau
imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, imputernicirea avocatului, delegatia
notariala sau delegatia executorului judecatoresc.
NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si
sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare