Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin nr. 16/2019 din 07 ianuarie 2019

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate 

În vigoare de la 04 februarie 2019

Consolidarea din data de 21 septembrie 2022 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 796/2019; Ordin 3470/2019; Ordin 1445/2020; Ordin 599/2022;
Ultimul amendament în 20 iunie 2022.


    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (62) şi (7), art. 5 alin. (2) şi art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin. 

   Art. 1. -   Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, şi de instituţiile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 2. -   (1) Persoanele fizice şi juridice, care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin, au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora. 
   (2) Tarifele prevăzute în anexă se achită înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. 
   (3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant, care are calitatea de beneficiar al serviciului, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Persoanele fizice şi juridice, care depun cereri şi achită tarife în numele solicitantului, au calitatea de deponent. Documentele de plată se eliberează pe numele beneficiarului. 
   (4) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluţionează prin respingerea cererii. 
   (5) «abrogat» 
   (51) Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferenţa de tarif. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge. 
   (6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii iniţiale cu privire la obiectul şi serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, şi cu plata unui tarif suplimentar de 60 de lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (51), dovada plăţii diferenţei de tarif se va ataşa cererii în momentul redepunerii. 
   (7) Tarifele pentru serviciile prevăzute în anexă se calculează fără fracţiuni monetare, prin rotunjirea în plus la leu. 
   Art. 3. -   (1) Tarifele prevăzute în anexă, achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăţi, se virează de către procesatorul de plăţi în contul/conturile indicat/indicate, în maximum o zi lucrătoare bancară. 
   (2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituţiei prestatoare, cu excepţiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea tarifului în contul instituţiei prestatoare vor putea fi utilizate pentru înregistrarea cererii, până cel târziu la sfârşitul lunii următoare de la data emiterii acestora. 
   (3) În cazul serviciilor prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013 privind aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 octombrie 2013. 
   Art. 4. -   (1) La cerere, Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate pot presta de îndată, în regim de urgenţă, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul de eliberare, serviciile prevăzute la cap. 1 şi 2 din anexă, cu excepţia serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. 
   (2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. 
   (3) Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, şi plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu. 
   (4) Soluţionarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgenţă nu poate deroga de la principiul priorităţii înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenţei unor cereri multiple cu privire la acelaşi imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluţionarea cererii în regim de urgenţă, tariful de urgenţă se restituie solicitantului. 
   (5) «abrogat» 
   (6) «abrogat» 
   (7) Dacă la redepunerea cererii respinse se solicită prestarea serviciului în regim de urgenţă, se va proceda în felul următor: 
   a) dacă s-a achitat tariful de urgenţă, nu se va mai achita un nou tarif de urgenţă; 
   b) dacă nu s-a achitat tariful de urgenţă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluţionării cererii respinse, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu. 
   Art. 5. -   (1) Tariful pentru cererile care au ca obiect imobile situate pe raza teritorială a aceluiaşi oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI) se poate achita fie printr-un document de încasare distinct, anexat fiecărei cereri, fie printr-un singur document de încasare, care se anexează în original uneia dintre cereri. Pentru celelalte cereri se anexează copia documentului de plată şi se face menţiune cu privire la numărul dosarului la care s-a depus documentul în original. 
   (2) Pentru cererile privind actele juridice care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor OCPI-uri, tariful se poate achita printr-un singur document de încasare numai pentru imobilele situate în aria teritorială a aceluiaşi OCPI. 
   Art. 6. -   (1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi se soluţionează de către o comisie stabilită prin decizia directorului. 
   (2) Comisia va soluţiona cererea prin întocmirea unui proces- verbal în care se va menţiona cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat şi în sistemul informatic. 
   (3) Restituirea sumelor plătite necuvenit ori pentru servicii care nu au mai fost solicitate, precum şi a sumelor virate eronat se va efectua de către instituţia care le-a încasat, astfel: 
   a) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de stat, în conformitate cu procedurile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările ulterioare; 
   b) pentru sumele care s-au făcut venit la bugetul de venituri proprii, conform unei proceduri interne aprobate de directorul general al Agenţiei Naţionale. 
   Art. 7. -   (1) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 2 din anexă, includ şi eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoţit de extrasul de plan cadastral aferent, dacă geometria imobilului există. 
   (2) Serviciile identificate prin codurile 2.1.2 şi 2.2.1 din anexă includ şi eliberarea gratuită a extrasului de plan cadastral aferent acestora. 
   (3) Serviciile identificate prin codurile 2.3.1 şi 2.3.2 din anexă, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei. 
   Art. 8. -   (1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: 
   a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a terenurilor agricole şi forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgenţă a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenţă în cuantum de 480 lei pentru serviciul identificat prin codul 2.1.1, respectiv de 240 lei pentru serviciul identificat prin codurile 2.1.2 şi 2.1.3; 
   b) serviciile prevăzute la cap. 1 şi 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă; 
   b1) cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanţă succesorală eliberate de către aceştia; 
   b2) serviciile prevăzute la codurile 1.1.1 şi 1.1.2 din anexă, solicitate de autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 
   c) «abrogat» 
   d) serviciile identificate prin codul 2.4.1. din anexă, solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, de către autorităţile şi instituţiile din administraţia publică centrală şi locală; 
   e) serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, de către Agenţia Naţională, instituţiile sale subordonate, precum şi de către personalul Agenţiei Naţionale ori al instituţiilor subordonate, în cazul în care deţine un drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii; 
   f) serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară pentru imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare; 
   g) serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate de instanţele de judecată, de organele de cercetare şi de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, de Agenţia Naţională de Integritate şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia serviciilor identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1 şi 2.3.2 din anexă; 
   h) serviciul identificat prin codul 2.7.6 din anexă, solicitat în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
   i) serviciile prevăzute la cap. 1 şi 2 din anexă, realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică; 
   j) serviciile identificate prin codul 1.1.2 din anexă, respectiv serviciile de recepţie a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă; 
   k) serviciile prestate de către Agenţia Naţională, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 
   l) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie şi cartografie, precum şi serviciile de furnizare a datelor ROMPOS şi TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice; 
   m) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie şi cartografie având ca obiect hărţi, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din arhiva Fondului Naţional Geodezic, solicitate de instituţiile publice pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
   n) serviciile de recepţie şi înfiinţare a cărţii funciare pentru imobilele din planul parcelar, precum şi recepţia documentaţiilor cadastrale de actualizare a informaţiilor tehnice aferente imobilelor din planul parcelar; 
   o) serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară înregistrate din oficiu; 
   p) serviciile prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate de persoanele juridice declarate de utilitate publică potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; 
   q) serviciul identificat prin codul 2.2.1 solicitat de unitatea administrativ-teritorială, ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea dezlipirii terenurilor agricole şi forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate. Sunt scutite de la plata tarifului şi serviciile identificate prin codurile 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, în vederea înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emise cu privire la imobilele ce au făcut obiectul acestei dezlipiri. Furnizarea acestor servicii în regim de urgenţă presupune plata tarifului de urgenţă. 
   (2) Este scutită de la plata tarifelor furnizarea datelor către contractorii Agenţiei Naţionale şi ai instituţiilor subordonate pentru lucrările ai căror beneficiari sunt acestea, precum şi furnizarea datelor de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate, în baza protocoalelor privind schimbul de date, încheiate de către Agenţia Naţională, în condiţiile legii. 
   (3) În vederea întocmirii planului parcelar, a planului de încadrare în tarla şi a documentaţiilor cadastrale realizate conform art. 121 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară furnizează gratuit datele şi informaţiile deţinute, conform prevederilor regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (4) Serviciile prevăzute la cap. 3 din anexă se furnizează în măsura în care acestea sunt disponibile on-line. 
   (5) Persoanele fizice autorizate şi experţii judiciari au acces gratuit, la nivel naţional, la următoarele informaţii existente în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară: 
   a) coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor; 
   b) identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciară); 
   c) adresa administrativă; 
   d) acces la planul cadastral. 
   (6) Notarii publici şi persoanele autorizate au acces gratuit la consultarea cărţilor funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară. 
   (7) Autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi instanţele judecătoreşti au acces gratuit la consultarea cărţii funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară şi a planului cadastral disponibil pe geoportalul Agenţiei Naţionale, conform regulilor specifice de acces, în termenii şi condiţiile de utilizare stabilite de Agenţia Naţională. 
   (8) Agenţia Naţională furnizează cu titlu gratuit, în măsura în care acestea sunt disponibile on-line, servicii pentru următoarele seturi de date: 
   a) TopRo50 şi TopRo100 (vizualizare şi descărcare); 
   b) TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare); 
   c) modelul numeric al terenului (vizualizare şi descărcare); 
   d) RENNS (vizualizare); 
   e) RELUAT (vizualizare şi descărcare); 
   f) limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare); 
   g) limita intravilanului (vizualizare). 
   (9) Furnizarea serviciilor cu privire la seturile de date spaţiale şi la abonamentele prevăzute în anexă va fi posibilă în momentul în care acestea sunt disponibile on-line. Furnizarea serviciilor prevăzute la codul 3.1.2 "Servicii poziţionare GNSS în timp real" este gratuită până la data la care acestea sunt disponibile on-line. 
   (10) «abrogat» 
   Art. 9. -   Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. 
   Art. 10. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 4 februarie 2019. 
   Art. 11. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruţ Ştefănescu

    Bucureşti, 7 ianuarie 2019. 
    Nr. 16. 

ANEXĂ
 

Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referinţe
Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare
1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare
1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare Nota1)
Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 40 foaie de hartă/plan Nota2)
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2 Nota3)
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 15 punct Nota4)
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 15 oră Nota5)
Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 120 imobil/u.i. Nota6)
2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 60 imobil/u.i.
2.1.3. Înfiinţare carte funciară 60 imobil/u.i. Nota6)
2.1.4 Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 120 imobil/u.i. Nota24)
Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act Nota8)
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act Nota8)
2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate operaţiune Nota9)
Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 75 operaţiune Nota10)
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 0 operaţiune
2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operaţiune
2.5.3. Îndreptare eroare materială - cadastru sistematic 0 imobil/u.i
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune
2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 120 construcţie
2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 60 operaţiune Nota11)
2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 60 operaţiune
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min.
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil Nota 12) + Nota 21)
25 imobil Nota 13) + Nota 21)
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40 imobil Nota 20) + Nota 21)
2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/BCPI
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar Nota14)
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 proprietar/BCPI
2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil Nota20) + Nota22)
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 100 certificat Nota15)
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 10 referat/proprietar Nota16)
Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului- lege nr. 115/1938 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 0 imobil/u.i. Nota25)
2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni 60 operaţiune Nota26)
2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune Nota27)
2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie 120 construcţie Nota28)
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
Teme spaţiale 3.1.1. Servicii vizualizare/descărcare 500/1.000 lună/temă
Poziţionare GPS 3.1.2. Servicii poziţionare GNSS, în timp real 100/1.000 luna/12 luni/utilizator/aparat
Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 900 pachet 50 de cărţi funciare
3.1.4. 1.800 pachet 100 de cărţi funciare
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 900 pachet 50 de extrase de informare
3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare
3.1.7. Interogare API, Pachet 1(*) 1.000 lună Nota29)
3.1.8. Interogare API, Pachet 2(*) 4.000 Nota30)
3.1.9. Interogare API, Pachet 3(*) 5.000 Nota31)
3.1.10. Interogare API, Pachet 4(*) 6.000 Nota32)
3.1.11. Interogare API, Pachet 5(*) 10.000 Nota33)
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană Nota18)
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană Nota23)
4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 100 certificat Nota19)


   (*) Servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface). Se furnizează conform seturilor de date precizate la notele de subsol 29)-33) şi în limitele unei licenţe de utilizare elaborate conform definiţiei cuprinse în metodologia de publicare a datelor deschise disponibilă la: http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2018/07/Metodologie-date-deschise_iulie2018.pdf. 
   1) Serviciul este prestat de Centrul Naţional de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
   2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0). 
    Se aplică şi copiilor certificate după hărţi şi planuri. 
   3) Fracţiunile de km2 se majorează la km2. 
   4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate. 
   5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil. 
   6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora. 
   7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat. 
   8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 de lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) ulterior elaborării studiului de piaţă, procentul se aplică la valoarea din studiu/raport. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. 
    Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 de lei. 
    Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice, precum şi în cazul intabulării dreptului de proprietate în baza convenţiei de reziliere/hotărârii judecătoreşti prin care se dispune rezilierea actului. 
    În cazul actului de partaj, tariful se calculează prin raportare la cota-parte din dreptul de proprietate ce revine copărtaşului, peste cota lui ideală, dar nu mai puţin de 60 de lei/imobil. 
    La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 de lei pentru fiecare imobil. 
    Intabularea dreptului de concesiune se tarifează cu un tarif fix de 120 de lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului. 
    Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. 
    Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor. Defalcarea tarifului total rezultat se realizează astfel: se tarifează cu 60 de lei fiecare cerere de înscriere aferentă unui imobil (60 x źn╗ imobile). La prima cerere se adaugă tariful rămas, care se calculează astfel: tarif total - (60 x źn╗ imobile). 
   9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente. 
    Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanţie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanţei se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil. 
    Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală. 
    Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. 
   10) Se achită tarif pentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeaşi încheiere de carte funciară. 
    Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor. 
    Tariful se percepe şi pentru radierea dreptului de ipotecă legală. 
   11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii. 
    Se tarifează fiecare operaţiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţă, destinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă, adresă etc.). 
    În cazul modificărilor de adresă efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt gratuite. 
    Acest serviciu este gratuit la actualizarea informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia. 
   12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line. 
   13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate imobiliară/biroului de relaţii cu publicul (BCPI/BRP). 
   14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară. 
    Tariful se aplică şi în cazul altor documente existente în arhivă. 
    Serviciul se poate furniza şi online, prin intermediul aplicaţiei integrate de cadastru şi carte funciară sau prin orice alte modalităţi şi mijloace care permit comunicarea înscrisurilor electronice. 
   15) Se furnizează doar în condiţiile în care imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
   16) Se furnizează de Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic. 
   17) «abrogat» 
   18) Include recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine. 
   19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice şi eliberarea duplicatului. 
   20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor. 
   21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele şi tarifele de urgenţă aflate în vigoare. 
   22) Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la momentul înregistrării cererii. 
   23) Se aplică şi pentru recunoaşterea autorizării persoanelor juridice străine. 
   24) Atribuirea de număr cadastral şi deschiderea unei noi cărţi funciare în cazurile expres prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938. 
   25) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, solicitată de titularul tabular, în cazul în care nu se solicită şi alte operaţiuni tehnice. 
   26) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu efectuarea altor operaţiuni (de exemplu, actualizare categorie de folosinţă sau destinaţie, modificare suprafaţă, schimbare adresă poştală, notare posesie în cazul în care suprafaţa din măsurători a imobilului este mai mare decât procentul stabilit de lege pentru majorarea suprafeţei pe cale administrativă etc.).  
   27) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu înscrierea unei construcţii edificate pe un teren identificat cu număr topografic. 
   28) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu extinderea/radierea unei construcţii edificate pe un teren identificat cu număr topografic. 
   29) Seturi de date incluse: 
   - nomenclatoare; 
   - cereri. 
   30) Seturi de date incluse: 
   - nomenclatoare; 
   - cereri; 
   - detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren. 
   31) Seturi de date incluse: 
   - nomenclatoare; 
   - cereri; 
   - detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren; 
   - detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcţii. 
   32) Seturi de date incluse: 
   - nomenclatoare; 
   - cereri; 
   - detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren; 
   - detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcţii; 
   - înscrieri; 
   - persoane. 
   33) Seturi de date incluse: 
   - nomenclatoare; 
   - cereri; 
   - tranzacţii imobiliare.